« vissza a keresési eredmény listához  
TRIMETIL-AMIN (40%-OS VIZES OLDAT)ICSC: 1484
N,N-Dimetilmetánamin (40 %-os vizes oldat)
TMA (40 %-os vizes oldat)
2003 június
CAS #: 75-50-3
ENSZ #: 1297
EINECS #: 200-875-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon nagy mennyiségű vizet, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Fejfájás. Torokfájás. Nehézlégzés. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A gőzt finom vízpermettel kell eltávolítani. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól zárva. Elkülönítve erős savaktól, oxidálószerektől, alumíniumtól, réztől, réz-ötvözetektől, cinktől, cink ötvözetektől és higanytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
TRIMETIL-AMIN (40%-OS VIZES OLDAT) ICSC: 1484
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN VIZES OLDAT. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Az anyag közepesen erős bázis. Hevesen reagál higannyal és oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad fémeket, mint az alumínium, a réz, a cink, az ón és ötvözeteik. 

Képlet: C3H9N / (CH3)3N
Molekulatömeg: 59.1
Forráspont: 30° C
Olvadáspont: -3° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 67
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.6
Lobbanáspont: -7° C
Öngyulladási hőmérséklet: 190° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2-16.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre és a bőrre. A gőz súlyosan irritálja a légutakat. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; 15 ppm mint STEL.
MAK: 4.9 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A toxikológiai adatok a több, mint 15% trimetil-amint tartalmazó oldatokra vonatkoznak.
See ICSC 0206 Trimethylamine gas in a cylinder. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint:
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 416).
ÁK: 12,3 mg/m³, CK: 36,9 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, C; H: 12-20/22-34; S: (1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018