« back to the search result list(pl)  
ETYLOAMINA (50-70% roztwór wodny)ICSC: 1482 (Maj 2003)
Etanoamina
Aminoetan
CAS #: 75-04-7
UN #: 2270
EINECS #: 200-834-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  Użyć rozproszone prądy wodne, suchy proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Trudności w oddychaniu. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból.  Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Rozlaną ciecz ostrożnie zneutralizować. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z kwasami oraz utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
ETYLOAMINA (50-70% roztwór wodny) ICSC: 1482
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY WODNY ROZTWÓR O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest mocną zasadą. Reaguje gwałtownie z kwasami i działa korodująco. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz związkami organicznymi.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali nieżelaznych i tworzywa sztuczne.(,) 

Wzór chemiczny: C2H5NH2 / C2H7N
Masa cząsteczkowa: 45.1
Temperatura wrzenia: 17°C
Temperatura topnienia: -81°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.81
Prężność par, kPa at 2°C: 53.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.3
Temperatura zapłonu: -18°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 385°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.5-14 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm; TLV-STEL1 15 ppm.
TLV: (skin).
MAK: 9.4 mg/m3, 5 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 9.4 mg/m3, 5 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
See ICSC 0153 Ethylamine, gas in a cylinder.
All physical properties are for 70% solution. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, Xi; R: 12-36/37; S: (2)-16-26-29 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018