« back to the search result list(pl)  
AZOTAN(v) BARUICSC: 1480 (Kwiecień 2004)
Diazotan (V) baru
Sól barowa kwasu azotowego (V)
CAS #: 10022-31-8
UN #: 1446
EINECS #: 233-020-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami palnymi lub czynnikami redukującymi.  NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów. NIE stosować ditlenku węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła. Patrz: Spożycie.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nadmierne wydzielanie śliny. Bóle skurczowe brzucha. Ból brzucha. Biegunka. Nudności. Wymioty. Skrócony oddech (zadyszka). Osłabienie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Patrz: Adnotacje. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Następnie zmyć dużą ilością wody. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami, sproszkowanymi metalami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
AZOTAN(v) BARU ICSC: 1480
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE DO BIAŁYCH KRYSZTAŁY LUB KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenków azotu. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. (W)wchodzi w reakcję z sproszkowanymi metalami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: BaN2O6 / Ba(NO3)2
Masa cząsteczkowa: 261.4
Rozkłada się w temp.
Temperatura topnienia: 590°C
Gęstość : 3.24 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 8.7 (umiarkowana) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Narażenie może spowodować hipokaliemię. Co może spowodować zaburzenia rytmu serca i choroby mięśni. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 0.5 mg/m3 jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Temperatura rozkładu: brak danych.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Staje się wrażliwa na wstrząsy, jeśli zanieczyszczona jest magnesium-aluminium alloys, sulfur powder i light metal powder.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 20/22; S: (2)-28 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018