« vissza a keresési eredmény listához  
PIRETRINEK ÉS PIRETROIDOKICSC: 1475 (2003 november)
Piretrum kivonat
Piretrum oleorezin
CAS #: 8003-34-7
EINECS #: 232-319-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik oxidáló anyagokkal.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet oxidálószerekkel.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger. Hányás.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Nyelv és ajak zsibbadás. Görcsök. Izombénulás. Izomremegés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
PIRETRINEK ÉS PIRETROIDOK ICSC: 1475
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, HALVÁNYSÁRGA, MOZGÉKONY OLAJ. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel füstöt és irritáló füstöket képez. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 


Elbomlik 170° C-on 0.01 kPa-nál
Sűrűség: 0.84-0.86 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Lobbanáspont: 76° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.9 (piretrin II)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.3 (piretrin I) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: bőr allergizáló (SH).
EU-OEL: 1 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a méhekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Piretrum a piretrin I és II, cinerin I és II, és jazmolin I és II keveréke.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 262). ÁK: 1 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-022-00-6; FIGYELMEZTETÉS; H332 H312 H302 H400 H410; Piktogram: GHS07 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 20/21/22-50/53; S: (2)-13-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019