« vissza a keresési eredmény listához  
TETRANITROMETÁNICSC: 1468 (2004 április)
CAS #: 509-14-8
ENSZ #: 1510
EINECS #: 208-094-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet bázisokkal, gyúlékony anyagokkal vagy redukálószerekkel.    Használjon nagy mennyiségű vizet, vízpermetet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Kék ajkak, körmök és bőr. Fejfájás. Nehézlégzés. Hányás. Szédülés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
TETRANITROMETÁN ICSC: 1468
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA OLAJSZERŰ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Keverékei szénhidrogénekkel, gyapottal, toluollal, 1;3-nitrobenzollal, 1-nitrotoluollal, 4-nitrotoluollal, 1-nitronaftalinnal, ferrocénnel, piridinnel és nátrium-etoxiddal ütés/rázás érzékenyek. Robbanhat hevítésre. Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál aminokkal, fémporokkal és fémekkel, mint alumínium, réz, vas és cink. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a gumit. 

Képlet: CN4O8 / C(NO2)4
Molekulatömeg: 196
Forráspont: 126° C
Olvadáspont: 13° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.6
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.009 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 0.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.06 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Az anyag hatással lehet a vesére, a májra és a tüdőre. Orvosi megfigyelés ajánlott. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.005 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019