« back to the search result list(pl)  
CHLORDEKONICSC: 1432 (Czerwiec 2003)
1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-Dekachlorooktahydro-1,3,4-meteno-2H-cyklobuta(cd)pentalen-2-on
Kepon
Dekachloroketon
CAS #: 143-50-0
UN #: 2761
EINECS #: 205-601-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! UNIKAĆ NARAŻENIA W CZASIE KARMIENIA PIERSIĄ! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zaburzenia koordynacji ruchów. Ból głowy. Drżenie. Osłabienie.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ!  Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Patrz: Adnotacje. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący klasy P3 do ochrony przed toksycznymi pyłami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z kwasami. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
CHLORDEKON ICSC: 1432
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie substancji powoduje wydzielanie się dymów chloru i chlorowodoru. Rozkłada się w kontakcie z kwasami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. 

Wzór chemiczny: C10Cl10O
Masa cząsteczkowa: 490.6
Temperatura sublimacji: 350°C (rozkłada się)
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: słaba
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.45  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę, po spożyciu i drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy i wątrobę.(,) Co może spowodować zaburzenia czynnościowe i zaburzenia czynności wątroby. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na układ wydzielania wewnętrznego.(,) Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w rybach, ssakach i mleku. 

ADNOTACJE
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Sprawdź uregulowania krajowe. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 24/25-40-50/53; S: (1/2)-22-36/37-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018