« back to the search result list(pl)  
DICHLOROACETYLENICSC: 1426 (Październik 2001)
Dichloroetyn
CAS #: 7572-29-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Materiał wybuchowy.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z kwasami i czynnikami utleniającymi. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE narażać na wstrząsy lub tarcie.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Nudności. Wymioty. Ból gardła. Zawroty głowy. Paraliż twarzy, drętwienie i drżenie.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Zwrócić się o pomoc medyczną . Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par organicznych o niskiej temperaturze wrzenia, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami oraz utleniaczami. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne. 
DICHLOROACETYLEN ICSC: 1426
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
OLEISTA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym chloru. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami oraz kwasami.(,) 

Wzór chemiczny: C2Cl2
Masa cząsteczkowa: 94.9
Temperatura wrzenia: 32°C (wybucha)
Temperatura topnienia: -66°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.3
Temperatura zapłonu: patrz: Adnotacje 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy i nerki.(,) Co może spowodować uszkodzenia tkanek, zaburzenia czynnościowe i zaburzenia czynności nerek. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-STEL1 0.1 ppm.
TLV: A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Substancja jest palna, ale temperatura zapłonu substancji nie została wymieniona w piśmiennictwie.
Combustion in a confined space may turn into detonation.
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
The substance is not commercially available, but it is a decomposition product of trichlorethylene, trichloroethane and it is also a by-product of vinylidene chloride. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: E, Xn; R: 2-40-48/20; S: (2)-36/37 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018