« back to the search result list(pl)  
WODOROFOSFORAN(V) BIS(2-ETYLOHEKSYLU)ICSC: 1412 (Październik 2001)
Fosforan (V) bis(2-etyloheksylu)
Fosforan (V) di(2-etyloheksylu)
Fosforan (V) bis(izooktylu)
Dioktylofosforan (V)
Kwas bis(2-etyloheksylo)ortofosforowy (V)
CAS #: 298-07-7
UN #: 1902
EINECS #: 206-056-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Ból. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Zebrać wyciekającą ciecz do suchych plastikowych pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z metalami. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
WODOROFOSFORAN(V) BIS(2-ETYLOHEKSYLU) ICSC: 1412
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA LUB BURSZTYNOWA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w temp. 240°C.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków fosforu. Działa niszcząco na wiele metali.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: C16H35O4P
Masa cząsteczkowa: 322.48
Rozkłada się w temp.240
Temperatura topnienia: -50°C
Gęstość : 0.96 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.21
Prężność par, Pa w temp.20°C: <10
Temperatura zapłonu: 196 °C o.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.67  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018