« back to the search result list(pl)  
CYRKONICSC: 1405 (Październik 2004)
CAS #: 7440-67-7
UN #: 2008
EINECS #: 231-176-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć suchy piasek, suchy proszek gaśniczy.   

Patrz: SKUTKI DŁUGOTRWAŁEGO LUB POWTARZANEGO NARAŻENIA. ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.2; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
CYRKON ICSC: 1405
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
TWARDE BŁYSZCZĄCE SZARAWO-BIAŁE PŁATKI LUB SZARY AMORFICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z boraksem oraz tetrachlorkiem węgla podczas ogrzewania.(,) Wybuchowo (W)wchodzi w reakcję z wodorotlenkami metali alkalicznych podczas ogrzewania.(,) 

Wzór chemiczny: Zr
Masa atomowa: 91.2
Temperatura wrzenia: 3577°C
Temperatura topnienia: 1857°C
Względna gęstość (woda = 1): 6.5
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na pyły może mieć wpływ na płuca. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 5 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 10 mg/m3.
A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK nie ustalono ale dane są dostępne 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Other UN numbers: 1358 Zirconium powder; wetted; hazard class 4.1, packaging group II; 1932 Zirconium scrap, hazard class 4.2, packaging group III; 2009 Zirconium, dry, finished metal sheets, wire, strip, hazard class 4.2, packaging group III; 2858 Zirconium, metal sheets, 18-254 microns, hazard class 4.1, packaging group III.
Pure Zirconium sponge is pyrophoric and violently explosive when impure. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F; R: 15-17; S: (2)-7/8-43 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018