« vissza a keresési eredmény listához  
SZULFURIL-FLUORIDICSC: 1402
Szulfuril-difluorid
Kén-oxifluorid
2001 október
CAS #: 2699-79-8
ENSZ #: 2191
EINECS #: 220-281-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Hányinger. Hányás. Remegés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. A gőzt finom vízpermettel kell eltávolítani. Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Hűvösen. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
SZULFURIL-FLUORID ICSC: 1402
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN SZAGTALAN SŰRITETT VAGY CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve hidrogén-fluoridot és kén-oxidokat. 

Képlet: SO2F2
Molekulatömeg: 102,0
Forráspont: -55.3° C
Olvadáspont: -135.8° C
Sűrűség: 3.72 g/l
Oldékonyság vízben, ml/100ml: 4-5
Gőznyomás, kPa 21.1° C-on: 1.7x10^3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat görcsöket és légzési elégtelenséget. Ezen gáz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat halált. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; 10 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okozhat az eszméletvesztés vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
A szag nem figyelmeztet még mérgező koncentrációk jelenléte esetén sem. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 178- Fluoridok, F-ra számítva).
ÁK: 2,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
2. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid: 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak után.
Vizelet fluorid; 24 mikromol/liter. Mintavétel ideje: Következõ műszak előtt.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; H: 23-48/20-50; S: (1/2)-45-63-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018