« back to the search result list(pl)  
PARACETAMOLICSC: 1330 (Listopad 2008)
Acetaminofen
4'-Hydroksyacetanilid
p-Acetyloaminofenol
N-(4-Hydroksyfenylo)acetamid
CAS #: 103-90-2
EINECS #: 203-157-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
Drogą pokarmowąMoże powodować uszkodzenie wątroby i nerek w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
PARACETAMOL ICSC: 1330
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE KRYSZTAŁY LUB KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: C8H9NO2 / HOC6H4NHCOCH3
Masa cząsteczkowa: 151.2
Temperatura wrzenia: >500°C
Temperatura topnienia: 169-170°C
Gęstość : 1.3 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 1.4 (umiarkowana)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.2
Temperatura samozapłonu: 540°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 15 - ?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.49  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Spożycie substancji może mieć wpływ na nerki i wątrobę. Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018