« vissza a keresési eredmény listához  
KADMIUM-SZULFÁTICSC: 1318 (2007 április)
CAS #: 10124-36-4
ENSZ #: 2570
EINECS #: 233-331-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS         A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
Okozhat genetikai károsodást
Feltételezhetően rákot okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a vesét és a csontokat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Súlyosan tengerszennyező.
Megjegyzés: E 
KADMIUM-SZULFÁT ICSC: 1318
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező kadmium és kén-oxid füstöket képez. 

Képlet: CdSO4
Molekulatömeg: 208.5
Olvadáspont: 1000° C
Sűrűség: 4.7 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 75.5 (szabadon oldódik) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére és a csontokra. Okozhat vesekárosodást és csontritkulást (csont gyengeséget). Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (respirábilis frakció): 0.002 mg/m3, mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: (mint Cd, inhalálható frakció): bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A.
EU-OEL: inhalable 0.001 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a növényekben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az egészségi hatások főként más kadmium vegyületekről szóló tanulmányokon alapulnak
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
EU-OEL: 0.004 mg/m3 engedélyezett 2027. július 11.-ig. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 166 - Kadmium és szervetlen vegyületei, Cd-ra számítva).
ÁK: 0,004 mg/m³, resp. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag: 1B).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet kadmium, 0,002 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 048-009-00-9; VESZÉLY; H350 H340 H360FD H330 H301 H372 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53; S: 53-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019