« vissza a keresési eredmény listához  
KRÓM-DIOXIDICSC: 1310
Krómoxid1998 november
CAS #: 12018-01-8
EINECS #: 234-630-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS            

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.   
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.   
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Személyi védelem: P2 szűrőbetétes légzőkészülék ártalmas részecskék ellen. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
KRÓM-DIOXID ICSC: 1310
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
BARNÁSFEKETE POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: CrO2
Molekulatömeg: 84.00
Elbomlik 250-500° C-on
Sűrűség: 4.9 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Okozhat fibrózist. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint).
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 262 - Egyéb szervetlen krómvegyületek (a Cr VI vegyületek kivételével.) Cr-ra számítva).
ÁK: 0,5 mg/m³, CK: 2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
2. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet: króm, 0,043 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak után.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018