« vissza a keresési eredmény listához  
IMAZALILICSC: 1303 (1998 november)
Allil-1-(2,4-diklórfenil)-2-imidazol-1-etil-éter
1-(2-(2,4-Diklórfenil)-2-(2-propeniloxi)etil)-1H-imidazol
Enilkonazol
CAS #: 35554-44-0
EINECS #: 252-615-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés     Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
IMAZALIL ICSC: 1303
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VILÁGOSSÁRGA ~ BARNA KRISTÁLYOS TÖMEG (MEGSZILÁRDULT OLAJ). 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik desztilláláskor vagy égéskor. Így mérgező nitrogén-oxid és klorid füstöket képez. 

Képlet: C14H14Cl2N2O
Molekulatömeg: 297.2
Forráspont: 319-347° C (becsült)
Olvadáspont: 50° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.14
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Lobbanáspont: 192° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.56  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. Okozhat kóros működést és szöveti károsodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-042-00-5; VESZÉLY; H351 H301 H332 H318 H410; Piktogram: GHS8 GHS06 GHS05 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 20/22-41-50/53; S: (2)-26-39-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019