« Takaisin hakulomakkeelle  
TOLUEENI-2,6-DI-ISOSYANAATTIICSC: 1301 (Marraskuu 1998)
2,6-Di-isosyanaattotolueeni
2,6-Di-isosyanaatto-1-metyylibentseeni
Tolyleeni-2,6-di-isosyanaatti
2,6-TDI
CAS #: 26471-62-5 (mixed isomers)
YK #: 2078
EC Numero: 202-039-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Vatsakipu. Yskä. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Oksentelu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ripuli. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
TOLUEENI-2,6-DI-ISOSYANAATTI ICSC: 1301
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. MUUTTUU VAALEANKELTAISEKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua veden, happojen, emästen ja kuumuuden vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja syanideja. Reagoi kiivaasti alkoholien, amiinien ja emästen kanssa. Syövyttää monia muoveja, kumia, alumiinia, kuparia ja sinkkiä. 

Molekyylikaava: C9H6N2O2 / CH3C6H3(NCO)2
Molekyylimassa: 174.2
Kiehumislämpötila 2.4kPa:ssa: 129-133°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: ~ 2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6
Leimahduspiste: 127 °C
Itsesyttymislämpötila: 620°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9-9.5 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa kemiallisen keuhkoputkentulehduksen, keuhkotulehduksen ja keuhkopöhön. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.001 ppm TWA; 0.005 ppm STEL; (iho); (SEN); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tekninen tolueenidiisosyanaatti on joko 100% 2,4- tai 2,4- ja 2,6-isomeerien seos. TDI on yleisnimitys. CAS-numero seokselle on 26471-62-5.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista.
Ks. ICSC 0339. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (NCO): 0,035 mg/m³ (15 min).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+; R: 26-36/37/38-40-42/43-52/53; S: (1/2)-23-36/37-45-61; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi