« vissza a keresési eredmény listához  
NEOPENTIL-GLIKOL-DIAKRILÁTICSC: 1286 (1998 november)
Akrilsav,2,2-dimetiltrimetilén-észter
2,2-Dimetil-1,3-propándiil-diakrilát
Dimetilolpropán-diakrilát
CAS #: 2223-82-7
EINECS #: 218-741-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Hűvösen. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
NEOPENTIL-GLIKOL-DIAKRILÁT ICSC: 1286
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak a szelepekben vagy láng-gátlókban, elzáródást okozva. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat. 

Képlet: C11H16O4 / CH2CHCOOCH2C(CH3)2CH2OCOCHCH2
Molekulatömeg: 212.3
Forráspont 0.13kPa-nál: 96° C
Olvadáspont: 6° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.0
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.3
Lobbanáspont: 115° C z.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-112-00-4; VESZÉLY; H311 H319 H315 H373 H317; Piktogram: GHS06; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 24-36/38-43; S: (1/2)-28-39-45; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019