« vissza a keresési eredmény listához  
1,1,1,2-TETRAFLUORETÁNICSC: 1281 (1998 március)
HFC-134a
Norflurán
CAS #: 811-97-2
ENSZ #: 3159
EINECS #: 212-377-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet forró felületekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Letargia.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. 
Szem   Viseljen szemvédőt.   
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.2 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
1,1,1,2-TETRAFLUORETÁN ICSC: 1281
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez. 

Képlet: C2H2F4
Molekulatömeg: 102.03
Forráspont: -26° C
Olvadáspont: -101° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 630
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.06  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a szív-érrendszerre. Okozhat szív rendellenességet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 4200 mg/m³, 1000 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019