« vissza a keresési eredmény listához  
DIKETÉNICSC: 1280 (2019 november)
But-3-én-3-olid
3-Butén-béta-lakton
4-Metilén-2-oxetanon
CAS #: 674-82-8
ENSZ #: 2521
EINECS #: 211-617-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  33° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik savakkal, bázisokkal vagy vízzel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet savakkal, bázisokkal vagy vízzel.  33° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon szén-dioxidot, száraz homokot. Vizes szer használata TILOS! Víz használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges, ha bőrirritáció jelentkezik. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warn
FIGYELEM
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve vagy belélegezve ártalmas 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól, bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tűzbiztos módon. Hűvösen. Szárazon. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Csak stabilizált állapotban szállítható. 
DIKETÉN ICSC: 1280
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag hevesen polimerizál melegitésre vagy savak és bázisok hatására. Hevesen reagál vízzel. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C4H4O2
Molekulatömeg: 84.1
Forráspont: 127° C
Olvadáspont: -7° C
Sűrűség (20° C-on): 1.09 g/cm³
Oldékonyság vízben 25° C-on: lassan hidrolizál
Robbanási határok, térf% levegőben: 2-11.7
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.9
Lobbanáspont: 33° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 275° C
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálhatja a légutakat, szemet és bőrt. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Lásd Megjegyzések. 

MEGJEGYZÉSEK
Elégtelen adat áll rendelkezésre ezen anyag egészségi hatásait illetően, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
Nincs kielégítő adat az anyag emberi egészségre és környezetre kifejtett hatásáról.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-017-00-5; FIGYELMEZTETÉS; H226 H332; Piktogram: GHS02 GHS07; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019