« vissza a keresési eredmény listához  
TRIGLICIDIL-IZOCIANURÁTICSC: 1274 (1997 augusztus)
1,3,5-Triglicidil-izocianurát
Trisz(epoxipropil)izocianurát
1,3,5-Trisz(oxiranilmetil)-1,1,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
CAS #: 2451-62-9
EINECS #: 219-514-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon habot, port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
TRIGLICIDIL-IZOCIANURÁT ICSC: 1274
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR VAGY SZEMCSÉK 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat 120°C fölé hevítve több, mint 12 órán át vagy katalizátorok hatására. Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az olvadt forma gyorsan reagál primer és szekunder aminokkal, karbonsavakkal és anhidridekkel, tiolokkal, fenolokkal és alkoholokkal. 

Képlet: C12H15N3O6
Molekulatömeg: 297.3
Olvadáspont: 95° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.9 (technikai minőség)
Lobbanáspont: >170° C z.t. (technikai minőség)
Öngyulladási hőmérséklet: >200° C (technikai minőség)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.8 (technikai minőség) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a vesére, a májra, a tüdőre és a gyomor-bél traktusra. Okozhat szöveti károsodást. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 mg/m3, mint TWA.
MAK: légúti és bőr allergizáló (SAH) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A technikai minőségű anyag az alfa és béta izomérek keveréke. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 615-021-00-6; VESZÉLY; H340 H331 H301 H373 H318 H317 H412; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 46-23/25-41-43-48/22-52/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019