« vissza a keresési eredmény listához  
VAS-(III)-o-ARZENIT, PENTAHIDRÁTICSC: 1241 (2017 április)
Vas-arzenit
CAS #: 63989-69-5
ENSZ #: 1607

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Gyengeség. Lásd Lenyelés.  Használjon zárt rendszert, szellőztetést vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Égő érzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Hasmenés. Hányinger. Hányás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felszívni (lásd Megjegyzések) vagy gondosan tartályokba söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
Lenyelve halálos
Bőr- és szemirritációt okoz
Rákot okozhat
Károsítja a szerveket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
Hosszantartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
VAS-(III)-o-ARZENIT, PENTAHIDRÁT ICSC: 1241
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
BARNA POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező arzén és vas füstöket képez. 

Képlet: As2Fe2O6.Fe2O3. 5H2O
Molekulatömeg: 607.3
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a gyomor-bél traktusra, a májra, a bőrre és az idegrendszerre. Okozhat súlyos gyomor-bélgyulladást, degeneratív májkárosodást, bőrgyulladást, vesekárosodást és idegkárosodást. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást, szürke bőrszint és szarutúltengést okozhat. Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre, a májra, a szív-érrendszerre és a légzőrendszerre. Okozhat neuropátiát, májdegenerációt és bőr károsodást. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint As): 0.01 mg/m3, mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: (mint As): bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A.
EU-OEL: (inhalálható frakció): 0.01 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a növényekre, a levegő minőségre és a vízminőségre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Mérgezés tünetei nem jelentkeznek csak 0.5 - néhány óra múlva.
Lásd ICSC 0013 és ICSC 0378.
A rézkohászati szektorban az EU OEL 2023. július 11.-től alkalmazandó. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 24 - arzén és szervetlen vegyületei, As-re számítva).
ÁK: 0,01 mg/m³. jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), k (rákkeltő anyag: 1A).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet arzén: 0,67 mikromol/l. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 033-002-00-5; VESZÉLY; H331 H301 H400; Piktogram: GHS02 GHS09; Megjegyzés: A,1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/25-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61; Megjegyzés: A, 1 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019