« vissza a keresési eredmény listához  
ANTIMON-TRIKLORIDICSC: 1224 (2004 április)
Triklórstibin
Antimon-klorid
Antimonvaj
Antimon(III)-klorid
CAS #: 10025-91-9
ENSZ #: 1733
EINECS #: 233-047-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés. Hasi fájdalom.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fájdalom. Vörösség. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Fájdalom. Vörösség. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi görcsök. Hányinger. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ANTIMON-TRIKLORID ICSC: 1224
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve klórt és antimon-oxidot. Reagál vízzel. Ezzel hőt, hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163) és antimon-oxikloridot képez. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. Az aluminium ég antimon-triklorid gőzben. 

Képlet: SbCl3
Molekulatömeg: 228.1
Forráspont: 223.5° C
Olvadáspont: 73° C
Sűrűség: 3.14 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 10
Gőznyomás, Pa 49° C-on: 133  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a szív-érrendszerre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Sb): 0.5 mg/m3, mint TWA.
MAK: rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 22).
ÁK: 0,5 mg/m³. Jellemző tulajdonság: i (irritáló anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 051-001-00-8; VESZÉLY; H314 H411; Piktogram: GHS05 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C, N; R: 34-51/53; S: (1/2)-26-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019