« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLCIUM-SZULFÁT HEMIHIDRÁTICSC: 1217
Gipsz2004 október
CAS #: 26499-65-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
KÁLCIUM-SZULFÁT HEMIHIDRÁT ICSC: 1217
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FINOM HIGROSZKÓPOS FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: (CaSO4)2.H2O
Molekulatömeg: 290.3
Olvadáspont: 163° C
Sűrűség (alfa-hemihidrát): 2.76 g/cm³
Sűrűség (béta-hemihidrát): 2.63 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.30  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A kristályvíz elvesztése okozta látható olvadáspont van megadva.
A vízmentes forma olvadáspontja 1450°C.
Más CAS szám: 10034-76-1 . 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25./2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint:
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
1.2.1. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi
Kvarctartalmú porok (<1% m/m).
respirábilis: 4 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018