« back to the search result list(pl)  
1/2·HYDRAT SIARCZANU(VI) WAPNIAICSC: 1217 (Październik 2004)
1/2·Hydrat gipsu
CAS #: 26499-65-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
1/2·HYDRAT SIARCZANU(VI) WAPNIA ICSC: 1217
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
DROBNY HIGROSKOPIJNY BIAŁY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: (CaSO4)2.H2O
Masa cząsteczkowa: 290.3
Temperatura topnienia: 163°C
Gęstość (1/2·hydrat alfa): 2.76 g/cm³
Gęstość (1/2·hydrat beta): 2.63 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.30  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne . 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja inhalacyjna): 10 mg/m3, jako TWA.
MAK: (frakcja wdychalna): 4 mg/m3; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
MAK: (frakcja respirabilna): 1.5 mg/m3; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Podano pozorną temperaturę topnienia związaną z utratą wody krystalicznej.
Melting point for the anhydrous form is 1450°C.
Other CAS number: 10034-76-1 . 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018