« back to the search result list(pl)  
TLENEK CHROMU(VI)ICSC: 1194 (Kwiecień 2013)
Trójtlenek chromu
Kwas chromowy
Bezwodnik chromowy
CAS #: 1333-82-0
UN #: 1463
EINECS #: 215-607-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.    NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi i czynnikami redukującymi.    NIE stosować wody. W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Ból gardła. Kaszel. Świszczący oddech. Trudności w oddychaniu.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Biegunka. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circleskull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
Może intensyfikować pożar; utleniacz.
Działa toksycznie po połknięciu.
Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować wady genetyczne
Może powodować raka.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie narządów (nerek ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Powoduje uszkodzenie narządów (śluzówki nosa ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1 i 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami, zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TLENEK CHROMU(VI) ICSC: 1194
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNE, CIEMNOCZERWONE, ROZPŁYWAJĄCE SIĘ POD WPŁYWEM WILGOCI KRYSZTAŁY, PŁATKI LUB ZIARNISTY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 250°C .(,) Co powoduje wytwarzanie tlenku chromu, I i tlenu. Zwiększa to zagrożenie pożarem. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Roztwór wodny jest mocnym kwasem. Reaguje gwałtownie z zasadami i działa korodująco. 

Wzór chemiczny: CrO3
Masa cząsteczkowa: 100.0
Rozkłada się w temp.250
Temperatura topnienia: 197°C
Gęstość : 2.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 61.7 (dobra) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Substancja może szkodliwie działać na nerki i wątrobę.(,) Co może spowodować uszkodzenia tkanek. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować owrzodzenie nosa. Co może być przyczyną perforacji przegrody nosowej. Substancja może działać na nerki.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych nerek. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Cr(VI), frakcja inhalacyjna): 0.0002 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 0.0005 mg/m3.
A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); (skin); (DSEN); (RSEN).
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 0.005 mg/m3 jako TWA; (patrz: Adnotacje).
MAK: (frakcja wdychalna): wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
EU-OEL limit value 0.010 mg/m3 until 17 January 2025. Limit value: 0.025 mg/m3 for welding or plasma cutting processes or similar work processes that generate fume until 17 January 2025. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, T+, N; R: 45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018