« back to the search result list(pl)  
WAPŃICSC: 1192 (Listopad 2019)
CAS #: 7440-70-2
UN #: 1855
EINECS #: 231-179-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem uwalnia łatwopalny gaz. Może ulec samorzutnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wodą lub substancjami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE dopuszczać do kontaktu z powietrzem, wodą i niezgodnymi substancjami.  ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  NIE stosować wody. Użyć specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować innych środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Wypłukać zanieczyszczone ubranie w dużej ilością wody (zagrożenie pożarowe) . Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Bóle skurczowe brzucha. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Skonsultować się z ekspertem! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać suchym piaskiem lub suchym proszkiem gaśniczym. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorr
Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
W kontakcie z wodą wytwarza łatwopalne gazy, które mogą zapalić się spontanicznie.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.2; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W atmosferze gazu obojętnego. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku. 
WAPŃ ICSC: 1192
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SREBRNO-BIAŁY DO SZAREGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Silnie rozdrobniona, zapala się w powietrzu. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. (W)wchodzi w reakcję z wilgocią, wodą, alkoholami, halogenami oraz wieloma innymi substancjami.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: Ca
Masa atomowa: 40.1
Temperatura wrzenia: 1484°C
Temperatura topnienia: 837-841°C
Gęstość (w temp.20°C): 1,54 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par: nieistotna 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
Reaguje gwałtownie z środkami gaśniczymi, takimi jak woda, piana gaśnicza, halony i ditlenek węgla.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały zbadane w stopniu wystarczajacym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
H261 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018