« back to the search result list(pl)  
KWAS HEPTANOWYICSC: 1179 (Kwiecień 2017)
Kwas enantonowy
Kwas n-heptylowy
CAS #: 111-14-8
UN #: 3265
EINECS #: 203-838-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból głowy. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Wymioty. Świszczący oddech. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Oparzenia skóry. Ból. Pęcherze.  Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Bóle skurczowe brzucha. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

correxcl mark;warn
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KWAS HEPTANOWY ICSC: 1179
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KLAROWNA OLEISTA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie substancji powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów. (W)wchodzi w reakcję z wieloma chemikaliami.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych i łatwopalnych gazów. 

Wzór chemiczny: CH3(CH2)5COOH/C7H14O2
Masa cząsteczkowa: 130.2
Temperatura wrzenia: 223°C
Temperatura topnienia: -7.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.9
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.15°C: 0.242
Prężność par, Pa w temp.20°C: 1.3
Temperatura zapłonu: >110°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.42 (szacowana wartość)
Temperatura samozapłonu: 255°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.1-10.1
Lepkość: 4.8 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie w dużych stężeniach może powodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C; R: 34; S: (1/2)-26-28-36/37/39-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018