« back to the search result list(pl)  
DIDODEKANIANICSC: 1171 (Maj 2018)
Dilaurynian dibutylocyny
Dibutylobis((1-oksododecylo)-oksy)cyna
Dibutylobis(laurylooksy)cyna
CAS #: 77-58-7
UN #: 3146
EINECS #: 201-039-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ!  Stosować rękawice ochronne.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
Działa drażniąco na skórę i oczy
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu odpornościowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DIDODEKANIAN ICSC: 1171
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTA OLEISTA CIECZ LUB WOSKOWATE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wytwarzanie toksycznych i drażniących dymów. 

Wzór chemiczny: (C4H9)2Sn(OOC(CH2)10CH3)2 / C32H64O4Sn
Masa cząsteczkowa: 631.6
Temperatura wrzenia w 1.3kPa: 205°C
Temperatura topnienia: 22-24°C
Prężność par: nieistotna
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura zapłonu: 191°C
Gęstość (w temp.20°C): 1.05 g/cm³
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.44  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę, nerki, przewód pokarmowy i układ odpornościowy.(,) Może upośledzać płodność ludzi lub powodować wady rozwojowe płodu. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Sn): 0.1 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 0.2 mg/m3.
(skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: (w przeliczeniu na Sn): 0.02 mg/m3; peak limitation category: I(1); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Unikać uwolnienia substancji do środowiska poza zalecanym stosowaniem. 

ADNOTACJE
Other UN number: 2788 ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018