« back to the search result list(pl)  
BUTANO-2,3-DIONICSC: 1168 (Kwiecień 2009)
Diacetyl
Dimetyloglioksal
Diketon dimetylowy
2,3-Diketobutan
Butanodion
CAS #: 431-03-8
UN #: 2346
EINECS #: 207-069-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  Użyć proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Senność. Nudności. Ból głowy. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie w następstwie wdychania .
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Powoduje uszkodzenie układu oddechowego w następstwie wdychania.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu oddechowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z : patrz Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
BUTANO-2,3-DION ICSC: 1168
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ZIELONA DO ZÓŁTEJ CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami, mocnymi zasadami oraz utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: CH3COCOCH3 / C4H6O2
Masa cząsteczkowa: 86.1
Temperatura wrzenia: 88°C
Temperatura topnienia: -2.4°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 20
Prężność par, kPa at 25°C: 7.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 0.99
Temperatura zapłonu: 6°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 365°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.4-13
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.34  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy, płuca i drogi oddechowe.(,) Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzane lub przedłużone narażenie na pary może oddziaływać na płuca Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.01 ppm; TLV-STEL1 0.02 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 0.071 mg/m3, 0.02 ppm; peak limitation category: II(1); wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 0.07 mg/m3, 0.02 ppm jako TWA; 0.36 mg/m3, 0.1 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
Irreversible obstructive lung disease has been documented among workers exposed in a variety of settings. These include 2,3-butanedione (diacetyl) production in the chemical industry, production of 2,3-butanedione (diacetyl)-containing flavorings, and production of diacetyl-containing, butter-flavored food products such as microwave popcorn. Many cases have been confirmed to have severe clinical bronchiolitis obliterans.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018