« back to the search result list(pl)  
2-METYLOBUTANICSC: 1153 (Kwiecień 2014)
Izopentan
Etylodimetylometan
Wodorek izoamylu
CAS #: 78-78-4
UN #: 1265
EINECS #: 201-142-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć proszek gaśniczy, ditlenek węgla, pianę odporną na alkohol, rozproszone prądy wodne.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Nie oczekuje się objawów ostrych.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Nudności. Wymioty. Zagrożenie aspiracją!  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych o niskiej temperaturze wrzenia dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
Skrajnie łatwopalna ciecz i pary
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
 
2-METYLOBUTAN ICSC: 1153
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. Pary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Wzór chemiczny: C5H12 / (CH3)2-CH-CH2-CH3
Masa cząsteczkowa: 72.2
Temperatura wrzenia: 28°C
Temperatura topnienia: -160°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.6
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 20°C: 79
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 2.2
Temperatura zapłonu: <-51°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 420°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.4-7.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.3
Lepkość: 0.3 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Wdychanie w dużym stężeniu par może spowodować depresję ośrodkowego układu nerwowego. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1000 ppm.
MAK: 3000 mg/m3, 1000 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 3000 mg/m3, 1000 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018