« back to the search result list(pl)  
IZOCYJANIAN FENYLUICSC: 1131 (Maj 2002)
Izocyjanianobenzen
Fenylokarbimid
CAS #: 103-71-9
UN #: 2487
EINECS #: 203-137-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 51°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi.  Powyżej 51°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla, pianę odporną na alkohol. NIE stosować wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Pęcherze. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Łzawienie oczu. Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
IZOCYJANIAN FENYLU ICSC: 1131
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie cyjanowodoru, I i tlenków azotu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami, mocnymi zasadami, alkoholami oraz aminami.(,) 

Wzór chemiczny: C7H5NO
Masa cząsteczkowa: 119.13
Temperatura wrzenia: 158-168°C
Temperatura topnienia: -30°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.095
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 20°C: 0.2
Temperatura zapłonu: 51°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 300°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Łzawienie. Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.005 ppm; TLV-STEL1 0.015 ppm.
TLV: (skin); (SEN).
MAK działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018