« back to the search result list(pl)  
FOSFOREK WAPNIA(II)ICSC: 1126 (Maj 2002)
CAS #: 1305-99-3
UN #: 1360
EINECS #: 215-142-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzy łatwopalny gaz.    NIE dopuszczać do kontaktu z wodą, czynnikami utleniającymi i kwasami.    NIE stosować wody, piany gaśniczej. W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Ból gardła. Trudności w oddychaniu. Drżenie. Biegunka. Drgawki. Wymioty.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zwrócić się o pomoc medyczną. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Zwrócić się o pomoc medyczną . Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). NIE stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
FOSFOREK WAPNIA(II) ICSC: 1126
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CZERWONO-BRĄZOWY KRESTALICZNY PROSZEK LUB SZARE BRYŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z kwasami, wodą oraz wilgocią powietrza.(,) Co powoduje wytwarzanie fosfiny (patrz: ICSC 0694). To generuje zagrożenie pożarem i zatruciem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: Ca3P2
Masa cząsteczkowa: 182.2
Temperatura topnienia: 1600°C
Gęstość : 2.5 g/cm³ 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie produktów rozkładu może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na przewód pokarmowy, ośrodkowy układ nerwowy, wątrobę, nerki i układ sercowo-naczyniowy.(,) Co może spowodować zaburzenia czynnościowe i niewydolność oddechową. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może zostać osiagnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, F, N; R: 15/29-28-50; S: (1/2)-22-43-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018