« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLIUM-TIOCIANÁTICSC: 1088 (2004 április)
Tiociánsav, kálium só
Kálium-rodanid
CAS #: 333-20-0
EINECS #: 206-370-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Továbbá: lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Zavartság. Görcsök. Hányinger. Hányás. Gyengeség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
KÁLIUM-TIOCIANÁT ICSC: 1088
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ BARNA HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel nagyon mérgező kén vegyületek, nitrogén-oxidok és cianid füstöket képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ha érintkezik vízzel erős hűtőhatást okoz. 

Képlet: KSCN
Molekulatömeg: 97.18
Elbomlik 500° C-on
Olvadáspont: 173° C
Sűrűség: 1.9 g/cm³
Oldékonyság vízben: nagyon jó 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat izgatottságot és görcsöket. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a pajzsmirigyre és a központi idegrendszerre. Okozhat kóros működést és pajzsmirigy csökkent működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 615-004-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H332 H312 H302 H412 EUH032; Piktogram: GHS07 Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20/21/22-32-52/53; S: (2)-13-61; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019