« vissza a keresési eredmény listához  
OKTAKLÓRNAFTALINICSC: 1059 (2000 március)
Perklórnaftalin
CAS #: 2234-13-1
EINECS #: 218-778-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
OKTAKLÓRNAFTALIN ICSC: 1059
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ VIASZOS SÁRGA KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ, SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve sósavat. 

Képlet: C10Cl8
Molekulatömeg: 403.7
Forráspont: 440° C
Olvadáspont: 192° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.0
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: <0.13
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.88/6.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a májra. Okozhat szöveti károsodást. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 mg/m3, mint TWA; 0.3 mg/m³ mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a halakban. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019