« back to the search result list(pl)  
DIAZOTAN(V) ETYLENUICSC: 1056 (Październik 1999)
Diazotan (V) glikolu etylenowego
Diazotan glikolu
Nitroglikol
CAS #: 628-96-6
EINECS #: 211-063-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu. Materiał wybuchowy.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie. NIE narażać na wstrząsy lub tarcie.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla. Ewakuować teren, zwalczać pożar z bezpiecznych stanowisk.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Osłabienie. Zaczerwienienie twarzy. Ból w klatce piersiowej. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Przechowywać w oddzielnym budynku. NIE przechowywać razem z kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DIAZOTAN(V) ETYLENU ICSC: 1056
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTAWEJ OLEISTA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Spalania substancji powoduje wydzielanie się toksyczne dymów tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z kwasami.(,) 

Wzór chemiczny: C2H4N2O6 / NO2-OCH2CH2O-NO2
Masa cząsteczkowa: 152.1
Temperatura wrzenia: 114°C (wybucha)
Temperatura topnienia: -22°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.49
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.5
Prężność par, Pa w temp.20°C: 7
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.16  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy.(,) Co może spowodować nagłe obniżenie ciśnienia krwi. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Wskazana jest obserwacja medyczna. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się narażenie prowadzi do wyraźnej tolerancji. Krótka przerwa w narażeniu może prowadzić do nagłej śmierci. Powtarzające się narażenie prowadzi do wyraźnej tolerancji. Krótka przerwa w narażeniu może prowadzić do nagłej śmierci. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.05 ppm.
TLV: (skin).
MAK: 0.063 mg/m3, 0.01 ppm; peak limitation category: II(1); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Symptoms such as chest pains or palpitations that can develop during periods away from work may be indicative of toxicity of the substance and should be reported immediately to the responsible physician.
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: E, T+; R: 2-26/27/28-33; S: (1/2)-33-35-36/37-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018