« back to the search result list(pl)  
2,4,6-TRIMETYLO-1,3,5-TRIOKSANICSC: 1042 (Sierpień 2002)
Paraldehyd
p-Acetaldehyd
Paracetaldehyd
CAS #: 123-63-7
UN #: 1264
EINECS #: 204-639-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  W temperaturze powyżej 24°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 24°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Dalej patrz: Spożycie.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Nudności. Wymioty. Biegunka. Uczucie senności. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych nieplastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, zasadami oraz utleniaczami. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
2,4,6-TRIMETYLO-1,3,5-TRIOKSAN ICSC: 1042
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Rozkłada się pod wpływem powietrza i światła.(,) (W)wchodzi w reakcję z zasadami oraz utleniaczami.(,) Działa niszcząco na tworzywa sztuczne.(,) 

Wzór chemiczny: C6H12O3
Masa cząsteczkowa: 132.2
Temperatura wrzenia: 124.5°C
Temperatura topnienia: 12.6°C
Gęstość : 0.99 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.13°C: 12
Prężność par, kPa at 20°C: 1
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.5
Temperatura zapłonu: 24°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 235°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.3-17.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.67  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną uzależnienia. Substancja może działać na nerki i wątrobę.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F; R: 11; S: (2)-9-16-29-33 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018