« vissza a keresési eredmény listához  
AMMÓNIUM-OXALÁTICSC: 1036 (2012 június)
Oxálsav, diammónium só
Etándisav, diammónium só
CAS #: 1113-38-8
EINECS #: 214-202-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányás. Görcsök. Álmosság. Tompaság. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
Lenyelve ártalmas
Bőr- és szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és oxidálószerektől. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
AMMÓNIUM-OXALÁT ICSC: 1036
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve ammóniát és nitrogén-oxidokat. Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C2H8N2O4 / NH4OOCCOONH4
Molekulatömeg: 124.1
Elbomlik 70° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.50
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 45 (mérsékelt) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vesére és a kalcium egyensúlyra, lenyelés esetén. Okozhat működés károsodást. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-007-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H312 H302; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 21/22; S: (2)-24/25; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019