« vissza a keresési eredmény listához  
1-OKTANOLICSC: 1030 (2002 augusztus)
n-Kapril-alkohol
n-Oktanol
Heptil-karbinol
1-Hidroxioktán
n-Oktil-alkohol
Oktán-1-ol
CAS #: 111-87-5
EINECS #: 203-917-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  81° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  81° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
1-OKTANOL ICSC: 1030
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C8H18O / CH3(CH2)6CH2OH
Molekulatömeg: 130.2
Forráspont: 194-195° C
Olvadáspont: -15.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.83
Oldékonyság vízben, mg/l 20° C-on: 0.30 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 8.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1
Lobbanáspont: 81° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 253° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.2-30
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.0  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 54 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019