« بازگشت به فهرست جستجو  
گاما- بوتیرو لاکتونICSC: 1020 (2018-05)
gamma-BUTYROLACTONE
1,4-Butanolide
Butyric acid lactone
Tetrahydro-2-furanone
Dihydro-2(3H)-furanone
CAS #: 96-48-0
EC #: 202-509-5

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.  خطر آتش سوزی و انفجار در تماس با مواد ناسازگار. خطرات شیمیایی را ببینید.  شعله ایجاد نکنید.  با مواد ناسازگار تماس نداشته باشد: خطرات شیمیایی را ببینید.  از اسپری آب، پودر، فوم مقاوم به الکل، دی اکسید کربن استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: ظروف استوانه‌ای و غیره را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرفه. گلو درد. خواب آلودگی.  از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست ممکن است جذب شود!  دستکش های حفاظتی بپوشید.  هنگام کمک های اولیه، از دستکش های حفاظتی استفاده کنید. پوست را با مقدار زیادی آب بشویید یا دوش بگیرید. 
چشم ها قرمزی. درد.  عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). فوراً برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 
بلعیدن استفراغ. خواب آلودگی. به سختی نفس کشیدن. عدم هوشیاری.  هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. برای مراقبت های پزشکی مراجعه کنید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: رسپیراتور(ماسک تنفسی) با فیلتر برای گازهای آلی و بخارات مطابق با غلظت هوابرد ماده استفاده کنید. از ورود این ماده شیمیایی به محیط جلوگیری کنید. مایع نشت کرده را در ظروف غیر قابل نشت جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

correxcl mark;warn
خطر
زیان آور در صورت بلعیدن
باعث آسیب جدی به چشم می شود
ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود
زیان آور برای حیات آبزیان  

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
فقط در ظرف اصلی ذخیره کنید. از اسیدها، الکل ها، آمین ها، بازها و اکسیدان ها جدا نگه دارید. خشک نگه دارید. به خوبی بسته شود. در مکانی بدون کف شور و فاضلاب رو ذخیره کنید. 
بسته بندی
 
گاما- بوتیرو لاکتون ICSC: 1020
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ روغنی هیگروسکوپیک. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با اسیدها، بازها، الکل ها، آمین ها و اکسیدان ها واکنش می دهد. این امر خطر انفجار و آتش سوزی ایجاد می کند. هنگام سوختن تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده تولید می کند. 

فرمول: C4H6O2
جرم مولکولی: 86.1
نقطه جوش: 204 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -44 درجه سلسیوس
چگالی نسبی (آب = 1): 1.13 (20 درجه سلسیوس)
حلالیت در آب: بسیار محلول
فشار بخار در 20 درجه سلسیوس: kPa 0.15
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 3.0
نقطه اشتعال: 98 c.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 455 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 1.4-16.0
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): -0.64  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق استنشاق بخار آن، از طریق بلعیدن و از طریق پوست جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
ماده برای چشم ها به شدت تحریک کننده است. بلعیدن می تواند باعث اثراتی بر سیستم عصبی مرکزی شود. این امر ممکن است منجر به هیجان و سرکوب سیستم عصبی مرکزی شود. مواجهه در غلظت های بالا می تواند باعث نارسایی تنفسی، تشنج و عدم هوشیاری شود. توضیحات را ببینید. 

خطر استنشاق
هیچ نشانه ای در مورد میزان رسیدن به غلظت زیان آور این ماده در هوا با تبخیر در 20 درجه سلسیوس قابل ارائه نیست. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
MAK جذب پوستی (H)؛ 

محیط زیست
این ماده برای ارگانیسم های آبزی زیان آور است. 

توضیحات
استفاده از مشروبات الکلی اثر زیان آور را افزایش می دهد. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018