« vissza a keresési eredmény listához  
HIGANY-NITRÁTICSC: 0980 (2014 április)
Higany-dinitrát
Higany(II)-nitrát
CAS #: 10045-94-0
ENSZ #: 1625
EINECS #: 233-152-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Fémez íz. Égő érzés. Hányinger. Hasi fájdalom. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve halálos
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Károsíthatja a vesét
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja az idegrendszert és a vesét
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Sötétben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Jól zárva. Csak az eredeti tartályban tárolja. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
HIGANY-NITRÁT ICSC: 0980
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR HIGROSZKÓPOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal és fémporokkal. Redukálószerekkel vagy redukált anyagokkal (pl. szerves anyagok) való keverékek robbanók lehetnek. 

Képlet: HgN2O6 / Hg(NO3)2
Molekulatömeg: 324.7
Olvadáspont: 79° C
Sűrűség: 4.4 g/cm³
Oldékonyság vízben: jó 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a gyomor-bél traktusra és a vesére. Okozhat szöveti károsodást és vese-elégtelenséget. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre, a vesére és a perifériás idegrendszerre. Okozhat járási bizonytalanságot, érzékelési és memória zavarokat, remegést, izomgyengeséget és vesekárosodást. Az anyagnak hatása lehet a férfi termékenységre. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Hg): 0.025 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
EU-OEL: (mint Hg): 0,02 mg/m³ mint TWA.
MAK: (mint Hg, inhalálható frakció): 0.02 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a vízi szervezetekben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Nincsenek specifikus adatok erre az anyagra vonatkozóan, a kártyán szereplő információkat más Higany(II) vegyületek analógiájára származtatták. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 158 -Higany szevetlen vegyületei Hg-ra számítva).
ÁK: 0,02 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
3 sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet higany: 0,017 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 080-002-00-6; VESZÉLY; H330 H310 H300 H373 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 26/27/28-33-50/53; S: (1/2)-13-28-45-60-61; Megjegyzés: A, 1 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019