« back to the search result list(pl)  
TLENEK CYNY(II)ICSC: 0956 (Październik 2004)
Monotlenek cyny
CAS #: 21651-19-4
EINECS #: 244-499-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
TLENEK CYNY(II) ICSC: 0956
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
NIEBIESKI DO CZARNEGO KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Patrz: Adnotacje. 

Wzór chemiczny: SnO
Masa cząsteczkowa: 134.7
Gęstość : 6.45 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne dróg oddechowych. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na pyły może mieć wpływ na płuca. Co może być przyczyną łagodnej pylicy płuc spowodowanej wdychaniem pyłów cyny. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 2 mg/m3, jako TWA.
EU-OEL: 2 mg/m3 jako TWA 

ŚRODOWISKO
Może ulec bioakumulacji w skorupiakach i rybach. 

ADNOTACJE
On heating at 300°C in air, oxidation to stannic oxide proceeds incandescently. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018