« Takaisin hakulomakkeelle  
TINA(IV)KLORIDI (VEDETÖN)ICSC: 0953 (Lokakuu 2004)
Tinatetrakloridi
Stannikloridi
CAS #: 7646-78-8
YK #: 1827
EC Numero: 231-588-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        EI vettä sisältäviä aineita. Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Vinkuva hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Neutraloi vuotanut neste varovasti kalsinoidulla soodalla tai kalkilla. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
TINA(IV)KLORIDI (VEDETÖN) ICSC: 0953
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN TAI HIEMAN KELTAINEN SAVUAVA NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti veden ja kostean ilman kanssa. Tämä muodostaa syövyttävää kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Reagoi tärpätin, alkoholien ja amiinien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja, joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: SnCl4
Molekyylimassa: 260.5
Kiehumislämpötila: 114°C
Sulamislämpötila: -33 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.26
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.0  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 mg/m3, TWA.
EU-OEL: 2 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Sn): 2 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 34-52/53; S: (1/2)-7/8-26-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi