« back to the search result list(pl)  
FENYLOHYDRAZYNAICSC: 0938 (Kwiecień 2005)
Hydrazynobenzen
Monofenylohydrazyna
CAS #: 100-63-0
UN #: 2572
EINECS #: 202-873-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 88°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 88°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Osłabienie. Zawroty głowy.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Suchość skóry. Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Zawroty głowy. Nudności. Wymioty. Osłabienie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. W przypadku cieczy: zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. W przypadku ciała stałego: zamieść rozsypaną substancję do pojemników. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
FENYLOHYDRAZYNA ICSC: 0938
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ OLEISTA CIECZ LUB KRYSZTAŁY. STAJE SIĘ CZERWONO-BRĄZOWA POD WPŁYWEM POWIETRZA ŚWIATŁA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z ditlenkiem ołowiu.(,) 

Wzór chemiczny: C6H8N2 / C6H5NHNH2
Masa cząsteczkowa: 108.1
Rozkłada się w temp.243.5
Temperatura topnienia: 19.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 14.5
Prężność par, Pa w temp.20°C: 10
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.7
Temperatura zapłonu: 88°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 174°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.1-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.25  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować hemolizę. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną niedokrwistości. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
The symptoms of hemolysis do not become manifest until hours have passed.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45-23/24/25-36/38-43-48/23/24/25-68-50; S: 53-45-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018