« Takaisin hakulomakkeelle  
TYPPIDIOKSIDIICSC: 0930 (Lokakuu 2013)
Typpiperoksidi
CAS #: 10102-44-0
YK #: 1067
EC Numero: 233-272-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista.    EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Huimaus. Päänsärky. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä hengityksensuojainta, suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Poista höyry hienolla vesisumulla. Neutraloi käytetty vesi kalkilla tai soodalla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasflam circlecorrskull;toxiccancer;health haz
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Tappavaa hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Vahingoittaa keuhkoja
Vahingoittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 5.1 ja 8 

VARASTOINTI
Ilmanvaihto lattiatasosta. Erillään palavista aineista ja pelkistävistä aineista. 
PAKKAUS
 
TYPPIDIOKSIDI ICSC: 0930
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
PUNERTAVA-RUSKEA KAASU TAI RUSKEA TAI KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi veden kanssa. Tämä muodostaa typpihappoa ja typpioksidia. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: NO2
Molekyylimassa: 46.0
Kiehumislämpötila: 21.2°C
Sulamislämpötila: -11.2 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.45 (neste)
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 96
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.58  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tukehtumisen kurkun turpoamisen vuoksi. Kaasun tai höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Vakavia vaikutuksia voi ilmetä pitkällisen oireettoman jakson jälkeen. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keuhkoissa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen ja vähentyneeseen vastustuskykyyn infektioille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 ppm TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 0.95 mg/m3, 0.5 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 0.96 mg/m3, 0.5 ppm TWA; 1.91 mg/m3, 1 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Kaupallinen ruskea, puristettu neste on tasapainoinen seos typpidioksidia ja väritöntä typpitetroksidia (CAS 10544-72-6).
Ei-ärsyttävä pitoisuus voi aiheuttaa keuhkopöhön.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.5 ppm; 0.96 mg/m³ (8 h).
HTP: 1 ppm; 1.9 mg/m³ (15 min).
HUOM! Poikkeus koskien maanalaista kaivos- ja tunnelityötä.
Valtioneuvosto on työturvallisuuslain (738/2012) nojalla antamassaan päätöksessä räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (644/2011) määrännyt työpaikan ilman typpidioksidipitoisuudelle sitovat raja-arvot (538/2018): 1 ppm; 1.9 mg/m³ (8 h) ja 2 ppm; 3.8 mg/m³ (15 min). Näiden raja-arvojen ylittyminen on kiellettyä missään altistumisen vaiheessa.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 88 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, T+; R: 8-26-34; S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45; Huomautus: 5 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2024, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi