« vissza a keresési eredmény listához  
NIKKEL-SZULFIDICSC: 0928 (2017 április)
Nikkel-szubszulfid
Trinikkel-diszulfid
CAS #: 12035-72-2
ENSZ #: 3077
EINECS #: 234-829-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    Lásd Kémiai veszélyek.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést (ha por, ne).  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés     Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazenviro;aqua
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Rákot okozhat belégzés esetén
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a tüdőt
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak az eredeti csomagolásban tárolja. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, savaktól és oxidálószerektől. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
 
NIKKEL-SZULFID ICSC: 0928
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HALVÁNY SÁRGÁS ~ BRONZSZÍNŰ, FÉMES FÉNYŰ RÖGÖK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre magas hőmérsékletre. Így mérgező kén-oxid és nikkel-monoxid füstöket képez. Reagál savakkal és oxidálószerekkel. Így mérgező hidrogén-szulfid, kén-oxid és nikkel-monoxid füstöket képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Lásd: ICSC 0926. Lásd: ICSC 0165. 

Képlet: Ni3S2
Molekulatömeg: 240.19
Olvadáspont: 790° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 5.82
Oldékonyság vízben, mg/l 37° C-on: 517 (gyakorlatilag oldhatatlan) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Ez az anyag belélegezve emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Ni, belélegezhető frakció): 0.1 mg/m3, mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: (inhalálható frakció): légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A nikkel-szulfid nevet különböző, változó összetételű vegyületre alkalmazzák. Más használt CAS számok: 12035-71-1 (heazlewoodite), 12035-51-7 (mononikkel-diszulfid), 16812-54-7 (mononikkel-monoszulfid).
Akinek allergiás tünetei voltak ettől az anyagtól, kerüljön el minden további érintkezést nikkellel, nikkel vegyületekkel és más fém pl. rézvegyületekkel.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 230 - Nikkel szervetlen vegyületei, Ni-re számítva).
ÁK: 0.01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag), k (rákkeltő anyag: 1A).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhetõ határértéke(i):
Vizelet nikkel: 0,051 mikromol/l.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 028-007-00-4; VESZÉLY; H350i, H341, H372, H317, H400, H410; Piktogram: GHS08, GHS07, GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 49-43-51/53; S: 53-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019