« back to the search result list(pl)  
IZOPRENICSC: 0904 (Czerwiec 2015)
2-Metylo-1,3-butadien
2-Metylobutadien
beta-Metylobiwinyl
CAS #: 78-79-5
UN #: 1218 (stabilizowany)
EINECS #: 201-143-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Zawroty głowy. Nudności.  Stosować wentylację. Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać obojętnym absorbentem. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
Skrajnie łatwopalna ciecz i pary
Podejrzewa się, że powoduje raka
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami, silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, mocnymi kwasami, alkoholami oraz chlorkami kwasowymi. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie. 
IZOPREN ICSC: 0904
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
WYSOKO-LOTNA, BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. Pary nie są inhibitowane i mogą polimeryzować w otworach wentylacyjnych lub przerywaczach płomienia, powodując ich zablokowanie. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może łatwo tworzyć wybuchowe nadtlenki. Substancja polimeryzuje w wyniku ogrzewania i pod wpływem wielu materiałów. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, mocnymi środkami redukującymi, mocnymi kwasami, mocnymi zasadami, chlorkami kwasowymi oraz alkoholami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C5H8 / CH2=C(CH3)CH=CH2
Masa cząsteczkowa: 68.1
Temperatura wrzenia: 34°C
Temperatura topnienia: -146°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.7
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.25°C: 642 (bardzo słaba)
Prężność par, kPa at 20°C: 53.2
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.4
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.8
Temperatura zapłonu: <-20°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 220°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1-9.7
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.30
Lepkość: 0.3 mm²/s w temp.20-25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja i jej pary działają moderately drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować depresję oddechową i obniżenie świadomości. W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne może mieć wpływ na płuca. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. 


Normatywy Higieniczne
MAK: 8.5 mg/m3, 3 ppm; peak limitation category: II(8); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 5 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Usually contains inhibitors to prevent polymerization.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, T; R: 45-12-68-52/53; S: 53-45-61; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018