« back to the search result list(pl)  
KWAS ETYLENODIAMINOTETRAOCTOWYICSC: 0886 (Sierpień 2008)
N,N'-1,2-Etanodiylobis(N-karboksymetylo)glicyna
Kwas wersenowy
Kwas edetynowy
EDTA
CAS #: 60-00-4
EINECS #: 200-449-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  Zapobiegać osadzaniu się pyłu. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, ditlenek węgla, proszek gaśniczy.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Unikać wdychania pyłu.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do niemetalowych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

Może działać szkodliwie w wyniku połknięcia.
Powoduje podrażnienie oczu. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, metalami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
 
KWAS ETYLENODIAMINOTETRAOCTOWY ICSC: 0886
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY KRYSZTAŁY LUB BIAŁY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Działa niszcząco na niektóre formy metali i gumę.(,) 

Wzór chemiczny: C10H16N2O8 / ((HOOCCH2)2NCH2)2
Masa cząsteczkowa: 292.2
Rozkłada się w temp.220-245
Względna gęstość (woda = 1): 0.86
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.05 (bardzo słaba)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -3.34 (wartość obliczona)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -5.01 (wartość obliczona) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie pyłów, poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018