« vissza a keresési eredmény listához  
2,4,5-TRIKLÓRFENOLICSC: 0879 (2014 április)
2,4,5-TCP
1-Hidroxi-2,4,5-triklórbenzol
CAS #: 95-95-4
ENSZ #: 2020
EINECS #: 202-467-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet erős oxidálószerekkel.    Használjon habot, port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Az anyag eltávolításához használjon polietilén-glikol 300-at vagy növényi olajat. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Szédülés. Fejfájás, Hányás. Fáradtság. Verejtékezés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warnenviro;aqua
Lenyelve ártalmas
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Légúti irritációt okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
2,4,5-TRIKLÓRFENOL ICSC: 0879
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre , ha lebomlásig történik. Lebomlik hevítésre és erős oxidálószerekkel érintkezve. Ezzel mérgező és irritáló füstöket (klór, sósav) képez. Az anyag gyenge sav. Lúgos közegben, magas hőmérsékleten nagyon mérgező klórozott dioxinokat termel. 

Képlet: C6H3Cl3O / C6H2Cl3(OH)
Molekulatömeg: 197.5
Forráspont: 253° C
Olvadáspont: 67° C
Sűrűség: 1.68 g/cm³
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.8
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 1.2 (csekély)
Lobbanáspont: 133° C z.t.
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 2.9
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.7  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra és a vesére. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Egyes technikai termékek erősen mérgező szennyezéseket tartalmazhatnak, köztük poliklórozott dibenz-p-dioxinokat és furánokat.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
Lásd ICSC 588, 589, 590 és 1122. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 604-017-00-x; FIGYELMEZTETÉS; H302 H319 H315 H400 H410; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 22-36/38-50/53; S: (2)-26-28-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019