« vissza a keresési eredmény listához  
KAMFEKLÓRICSC: 0843 (1997 november)
Toxafén
Klórozott kamfén (60 %)
Poliklór-kamfén
CAS #: 8001-35-2
ENSZ #: 2761
EINECS #: 232-283-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Lásd Megjegyzések.      Használjon habot, port, szén-dioxidot. Víz használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Görcsök. Szédülés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
KAMFEKLÓR ICSC: 0843
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SÁRGA-BOROSTYÁNSZÍNŰ VIASZOS SZILÁRD ANYAG 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Lebomlik lúg, erős napfény és katalizátorok, mint vas hatására. Így mérgező füstöket képez. Megtámadja a vasat. 

Képlet: C10H10Cl8 (approx.)
Molekulatömeg: 413.8 (átlag)
Olvadáspont: 65-90° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.65
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 53
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 14.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a bőrt. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat remegést és görcsöket. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA; 1 mg/m³ mint STEL; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre, a szárazföldi szervezetekre és a madarakra. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a vízi szervezetekben. 

MEGJEGYZÉSEK
Lebomlik a forrás előtt.
A Kamfeklór 67-69% klórt tartalmazó klórozott kamfének keveréke.
A szerves-klór-peszticidek használatát el kell kerülni, kivéve, ha nincs megfelelő alternatíva.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 295).
ÁK: 0.5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-044-00-1; VESZÉLY; H351 H301 H312 H335 H315 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 21-25-37/38-40-50/53; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019