« back to the search result list(pl)  
FTALAN DIIZONONYLUICSC: 0831 (Listopad 2003)
Ester diizononylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego
Ester diizononylowy kwasu ftalowego
CAS #: 28553-12-0
EINECS #: 249-079-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.   
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
FTALAN DIIZONONYLU ICSC: 0831
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
OLEISTA LEPKA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: C26H42O4
Masa cząsteczkowa: 421 (średnia)
Temperatura wrzenia w 0.7kPa: 244-252°C
Temperatura topnienia: -43°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.98
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: <0.01 (bardzo słaba)
Prężność par, Pa w temp.20°C: <0.01
Temperatura zapłonu: 221°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 380°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.4-2.9
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 8.8
Lepkość: 77.6 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Nowotwory wykryte u zwierząt doświadczalnych, mogą nie mieć odniesienia do ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The recommendations on this Card also apply to 1,2-Benzenecarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich (CAS 68515-48-0) (DINP 1 is a trade name). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018