« بازگشت به فهرست جستجو  
دی ایزوبوتیل فتالاتICSC: 0829 (2006-10)
DIISOBUTYL PHTHALATE
1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis-(2-methylpropyl)ester
Phthalic acid, diisobutyl ester
Di(isobutyl)-1,2-benzenedicarboxylate
DIBP
CAS #: 84-69-5
EC #: 201-553-2

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار قابل احتراق. در آتش سوزی، دود (یا گاز)های تحریک کننده یا سمی متصاعد می کند.    شعله ایجاد نکنید.    از اسپری آب، فوم مقاوم به الکل، پودر، دی اکسید کربن استفاده کنید.   

 مراقبت بهداشتی سختگیرانه! زنان (باردار) مواجهه نداشته باشند!  
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق   از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. 
پوست   دستکش های حفاظتی بپوشید.  آبکشی کنید و سپس پوست را با آب و صابون بشویید. 
چشم ها   عینک ایمنی را بپوشید.  برای چند دقیقه با مقدار زیادی آب بشویید (چنانچه ممکن است لنزهای تماسی را خارج کنید). 
بلعیدن   هنگام کار نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.  دهان را آب بکشید. 

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
تا حد ممکن مایع نشت کرده و ریخته شده را در ظروف سر پوشیده جمع آوری کنید. مایع باقیمانده را در ماسه یا جاذب خنثی جذب کنید. سپس بر اساس مقررات محلی ذخیره و دفع کنید. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cancer;health haz
خطر
ممکن است باعث آسیب به باروری یا جنین شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
 

ذخیره سازی
از اکسیدان های قوی جدا نگه دارید. 
بسته بندی
 
دی ایزوبوتیل فتالات ICSC: 0829
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
مایع بی رنگ چسبناک. 

خطرات فیزیکی
 

خطرات شیمیایی
با گرمادهی تجزیه می شود. این ماده دمه (فیوم)های تحریک کننده تولید می کند. با اکسیدان های قوی واکنش می دهد. 

فرمول: C16H22O4 - C6H4[CO2CH2CH(CH3)2]2
جرم مولکولی: 278.4
نقطه جوش: 320 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -37 درجه سلسیوس
چگالی : 1.04 g/cm³
حلالیت در آب در 20 درجه سلسیوس: g/100ml 0.0001
فشار بخاردر 20 درجه سلسیوس: Pa 0.01
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 9.6
نقطه اشتعال: 185 o.c. درجه سلسیوس
دمای اشتعال خودبخودی: 423 درجه سلسیوس
حدود انفجاری، % حجمی در هوا: 0.4
ضریب تقسیم اکتانول/آب (به صورت log Pow): 4.11  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
این ماده می تواند از طریق پوست و از طریق بلعیدن جذب بدن شود. 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
 

خطر استنشاق
تبخیراین ماده در 20 درجه سلسیوس نسبتاً آهسته به آلودگی زیان آور در هوا منجر خواهد شد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
آزمایش های حیوانی نشان می دهند که این ماده احتمالاً باعث سمیت تولید مثل یا نمو انسان می شود. 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018